Niniejszy serwis został stwrzony po to by zgromadzić w jednym miejscu wszystkie informacje, które pomogą Ci w zarządzaniu własnymi pieniędzmii oraz domowym budżetem. Porady zawarte na podstronach serwisu pozwolą Ci efektywnie wykożystać swoje oszczędności.
Oferty kredytowe wszystkich banków. Kredyty hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne, gotówkowe. Porównania kredytów, aktualne promocje kredytowe.
dowiedz się więcej.
Oferty inwestycyjne naszych partnerów:
 

Fundusz inwestycyjny – forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum lokat, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela.

Karta kredytowa


Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji.

Podziały funduszy inwestycyjnych

Na światowym rynku finansowym wyróżnić można kilka typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowe typy to:
  • fundusze otwarte (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu tzw. jednostek uczestnictwa)
  • fundusze zamknięte (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa tzw. certyfikatów inwestycyjnych).
Wyróżnić można również:
  • fundusze tzw. statutowe tj. będące spółką o zmiennym kapitale akcyjnym (np. amerykańskie mutual funds lub francuskie SICAV) lub
  • tzw. typy umowne - tj. sytuacje, gdy fundusz jest wyodrębnioną masą majątkową (np. amerykańskie Unit Investment Trusts, francuskie FCP lub niemieckie Investmentfonds).
Trzeci podział funduszy inwestycyjnych dotyczy obszaru inwestycji:
  • rynek akcji
  • rynek obligacji
  • rynek pieniężny
  • rynek nieruchomości
Polski fundusz inwestycyjny

Polski fundusz inwestycyjny to wyodrębniona masa majątkowa, posiadająca jednak odrębną od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych osobowość prawną. Dzięki takiej konstrukcji prawnej (posiadaniu oddzielnej osobowości prawnej) środki funduszu (a więc jego klientów) nie wchodzą w skład masy upadłościowej Towarzystwa, które nim zarządza. Tytułem do uczestnictwa w polskim otwartym funduszu inwestycyjnym jest tzw. jednostka uczestnictwa nabywana i umarzana na żądanie uczestnika funduszu, a w funduszu inwestycyjnym zamkniętym - certyfikat inwestycyjny, będący papierem wartościowym.

Pierwszym funduszem inwestycyjnym działającym na terytorium Polski był Pioneer

(obecnie powiązany z bankiem Pekao SA). Aktem prawnym, który mówi o tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych jest ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa - jest to część aktywów funduszu inwestycyjnego. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest równoznaczna z zakupem jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa w funduszu są na bieżąco wyceniane, dzięki czemu inwestujący jest w stanie określić swój stan posiadania. Jednostki uczestnictwa nie są papierem wartościowym. Są dziedziczne, ale niezbywalne. Oznacza to, że nie można ich odstąpić/odsprzedać/darować innej osobie. Mogą być natomiast zapisane komuś w testamencie, a w przypadku jego braku wchodzą do masy spadkowej. Jednostki uczestnictwa są podzielne. Najczęściej podawane są z dokładnością do 3 msc. po przecinku.

Źródło: Wikipedia

 

 

 

1. Praca
2. Podatki
3. Biznes
4. Prawo pracy
5. Finanse
6. Telekomunikacja
7. Sprzet
8. Internet